آیا با نرم‌افزار انتقال تصویر هم میتوان دستگاه dvrرا ریست پسورد کرد؟